DỰ KIẾN GIẢM THIỂU HÌNH THỨC XIN CẤP PHÉP ĐẦU TƯ

Thông tư 23/2015/TT-BCT QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – KINH DOANH – CHUYỂN GIAO

Danh mục lĩnh vực cấm Đầu tư

Lĩnh vực đầu tư có Điều kiện