Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13

Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng